فرم تقاضاي نمايندگي

در صورت تقاضاي نمايندگي، لطفا فرم زير را

با دقت و با توجه به نکات ضروري تکميل نماييد.

*(ضروري)

نام

*(ضروري)

نام خانوادگي

*(ضروري)

نام شرکت / فروشگاه

*(ضروري)

آدرس پستي
*(ضروري)

استان
*(ضروري)

شهر
 

کد پستي
 

صندوق پستي
*(ضروري)

تلفن
 

فکس
 

پست الكترونيك
 

سايت

*(ضروري)

کد شهر

 

موبايل
*(ضروري)

نوع جواز کسب

*(ضروري)

شماره جواز کسب

*(ضروري)

ميزان سابقه کار

*(ضروري)

نوع تخصص

*(ضروري)

مساحت دفتر يا نمايشگاه

*(ضروري)

  

نوع مالکيت

*(ضروري)

بانکهايي که کار مي کنيد

با شماره تلفن

(حداقل يک مورد)

*(ضروري)

ريال

ميزان سرمايه در گردش

*(ضروري)

کالاهاي مورد علاقه

(حداقل دو مورد)

*(ضروري)

برآورد فروش ساليانه کالاها

(حداقل دو مورد)

 

اکنون از چه کساني خريد ميکنيد

(حداقل يک مورد)

     
 

Reset

 
 

پس از تكميل فرم فوق كليد زير را فشار دهيد.

 
 

 
 

Submit