موتوربرقهای نوع اقتصادی

موتوربرقهای نوع اقتصادی

موتوربرقهای نوع اقتصادی

اين موتوربرقها ارزانترين نوع موتوربرقها می‌باشند. چنانچه هدف فقط تامين روشنايی باشد اين موتوربرقها با صرفه ترين انتخاب است. در انواع خازنی اين موتوربرقها ، از زغال و كالكتور استفاده نشده است، در نتيجه هزينه‌های سرويس و نگهداری كمتری نسبت به نوع AVR دارند. همچنين از اين موتوربرقها می‌توان برای تامين برق لوازم برقی و الكترونيكی كه نسبت به فركانس و شكل موج حساسيتی ندارند استفاده كرد. نوسانات فركانس در اين موتوربرقها 2/5± هرتز می‌باشد.

مزايای موتوربرقهای استاندارد :

• ارزانترين و ساده‌ترين موتور برقها در نوع خود

• بيشترين طول عمر( نوع خازنی ، موتوربرقهای سری EL)

• كمترين هزينه سرويس و نگهداری ( نوع خازنی، وموتوربرقهای سریEL )